Pokyny pro první pomoc

Při vdechnutí postiženého dopravíme na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících potíží vyhledáme lékařskou pomoc.

Při styku s kůží ihned omyjeme vodou a mýdlem, opláchneme vodou.

Při zasažení očí ihned vypláchneme proudem tekoucí vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledáme lékařskou pomoc.

Při požití glazury hodně zapíjet vodou a dýchat čerstvý vzduch. Situaci konzultujte s lékařem.

Zpět do obchodu